รายงานการประเมินผลโครงการ

สรุปรายงานการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2557

1. โครงการที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในการประกันคุณภาพคณะ เรื่อง การผลิตบัณฑิต

 

 • 1.1
 • 1.2
 • 1.3
 • 1.4

 

2. โครงการที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในการประกันคุณภาพคณะ เรื่อง การวิจัย

 

 • 2.1
 • 2.2
 • 2.3

 

3. โครงการที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในการประกันคุณภาพคณะ เรื่อง การบริการวิชาการ

 

 • 3.1
 • 3.2
 • 3.3
 • 3.4

 

4. โครงการที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในการประกันคุณภาพคณะ เรื่อง การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

5. โครงการที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในการประกันคุณภาพคณะ เรื่อง การบริหารจัดการ

 • 5.1 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แผนบริหารความเสี่ยง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558”
 • 5.2 โครงการแบ่งปันความรู้และเรียนรู้ร่วมกัน  เรื่อง การทำงานเป็นทีมกับการปลูกจิตสำนึกรักในองค์กร

 

6. แผนบริหารความเสี่ยวศูนย์การศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2558

 

 

 

 

 

เวลาปัจจุบัน

Facebook Share

Share on facebook

กระจายข่าว

feed-image Feed Entries

แบบสำรวจ

คุณคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร